вторник, 26 августа 2014 г.

LES ARTICLES + Exercices - հոդեր + վարժություններ

A) ARTICLES DEFINIS-որոշյալ հոդ/ARTICLES INDEFINIS-անորոշ հոդ-

Masculin
singulier
Féminin 
singulier
Masculin/Féminin
pluriel
Articles définis
le, l'
la, l'
les
Articles indéfinis
un
une
des
  
a -  Որոշյալ հոդերը սեռով և թվով համաձայնեցվում են գոյականի հետ .Որոշյալ հոդը համապատախանում է հայերենի ը, ն վերջավորությանը, օգտագործվում է երբ գոյականը խոսողին հայտնի է
        le livre-գիրքը                 les livres -գրքերը
        la classe                         les classes 
         l'hôtel                            les hôtels

b - Անորոշ հոդերը սեռով և թվով համաձայնեցվում են գոյականի հետ, օգտագործվում է երբ գոյականը խոսողին անհայտ է.
      un livre- գիրք                         des livres -գրքեր 
      une classe                              des classes

http://www.lefrancaispourtous.com/images/l5.gifB) ARTICLES DEFINIS CONTRACTES:


le
Masculin
singulier
la
Féminin
singulier
l'
Masc./Fém.
singulier
les
Masc./Fém.
pluriel
+ préposition  "à" 
au
à la
à l'
aux
+ préposition
"de"                   
du
de la
de l'
des

    La contraction est obligatoire entre les prépositions " à " et " de " et les articles définis " le " et "les ".
    Les articles " l' " et " la" ne se contractent ni avec la préposition "à" ni avec la préposition "de"
    Exemples             une glace au chocolat      une tarte aux pommes
                                une glace à la vanille       une boisson à l'anis
                                le nom du docteur           le nom des rues
                                le nom de la voisine        le nom de l'étudiant

                                Il va au cinéma              Il sort du cinéma
                                Il va à l'hôpital               Il sort de l'hôpital
                                Il va à la poste               Il sort de la poste
                                Il va à l'école                 Il sort de l'école

EXERCICES D'APPLICATION


Комментариев нет:

Отправить комментарий